Blog

3 Wetenschappers over effecten van straling op het lichaam

Er zijn al veel onderzoeken gedaan of de draadloze technologieën nu wel of niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens. Onderzoeken naar thermische effecten, biologische effecten en neurologische effecten. De straling van de mobiele telefonie geeft officieel een thermisch effect. Het menselijk lichaam wordt enigszins opgewarmd. De biologische- en neurologische effecten worden de A- thermische effecten genoemd. Veel mensen geven echter aan klachten te hebben, die niet onder de thermische gevolgen vallen. Wat zeggen de wetenschappers over de effecten van straling op een mensenlichaam.

Hoe werkt een lichaam t.o.v. straling van de draadloze telefonie

Werkt hoogfrequente straling dan in op biologische- en neurologische systemen van het menselijk lichaam

  1. Dr. Ferdinand Ruzicka
  2. Dr. Luc Verschaeve
  3. JWM


Hoe werkt een lichaam t.o.v. straling van de draadloze telefonie

Een menselijk lichaam werkt o.a. door middel van resonantie en polarisatie. Elke cel in het lichaam heeft een eigen resonantiefrequentie (trilling) en werkt als een ontvanger en zender. Cellen van het menselijk lichaam zijn gepolariseerd. Geven het ‘richtingsgevoel’ van cellen en zijn belangrijk voor het goed verlopen van processen in het lichaam. Het gebruik van draadloze apparatuur (smartphone, mobiel, tablet en Wifi) en hun toebehoren geven straling met frequenties en pulsen (modulaties), welke passen bij de structuur van trillingen in een menselijk lichaam. Door de wisselende elektromagnetische, elektrische en magnetische velden ontstaat interferentie (samen- of tegenwerking van verscheidende golven op dezelfde tijd en plaats)en wisselende polarisaties (trillingen)in een lichaam. Dit geeft mogelijk klachten als:

concentratieproblemen;
slapeloosheid;
spierpijn en spierkrampen;
hoofdpijn;
duizeligheid;
oorsuizingen;
hartkloppingen;
verhoogde bloeddruk;
brandende huid;
oogproblemen, zoals wazig zien;
depressies.

De klachten kunnen zóveel invloed hebben op een mens, dat een sociaal en maatschappelijk leven niet meer mogelijk is. Je bent elektro hyper sensitief (EHS) of elektrogevoelig. Naar schatting is 5% van de mensen in onze samenleving al overgevoelig voor elektromagnetische velden (EM-velden). Dat zijn in Nederland nu al zo’n 850.000 mensen waarvan er velen niet meer sociaal- en maatschappelijk actief kunnen zijn in Nederland of moeilijk heel moeilijk nog enigszins mee kunnen komen. Die moeite hebben met de draadloze technieken. Niet omdat ze niet willen want dat wil niemand.

Werkt hoogfrequente straling dan in op biologische- en neurologische systemen van het menselijk lichaam
Officieel heeft de straling van mobiel, smartphone en Wifi alleen een thermisch effect. De gehanteerde norm (opgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) gaan ervan uit dat er, onder de norm, totaal geen biologisch effect optreedt. Deze norm betreft de zogenaamde Specific Absorption Rate (SAR) waarde. Verschillende wetenschappers hebben echter een heel andere mening en weten dat de straling van draadloze apparatuur en toebehoren wel terdege biologische en neurologische effecten hebben voor een menselijk lichaam. Drie wetenschappers met hun kijk wat de straling doet in een menselijk lichaam:

1. Dr. Ferdinand Ruzicka
D. Ruzicka is wetenschapper in Oostenrijk en is gespecialiseerd hematologie en microscopie, genetica en chromosomen en celfysica. Hij zegt: “de natuurkundige invloed van elektromagnetische straling op levende wezens of cellen berust op vier componenten. Namelijk de:

energie;
intensiteit;
structuur;
blootstellingsduur.

Energie
De energie (de frequentiegolf) kan directe schade aan cellen geven (ioniserend). De chemische verbindingen worden verbroken en verstoren de lichaamscellen. De frequentie van de straling moet dan meer zijn dan 750 TeraHerz (750.000.000.000.000 Hz.) De frequentie waarmee elektromagnetische velden uitzenden kan uiteenlopen van laagfrequent tot hoogfrequent. Dit noemen we het elektromagnetisch spectrum.

Het elektromagnetisch spectrum bestaat uit: Frequentie in hertz Golflengte
Extreem laag frequente velden (ELF en LF) 1 Hz.-10.4 Hz.

Onder ander de hoogspanningsmasten en de stroom van ons lichtnet vallen hier onder.

Niet ioniserend.

100.00 km -100 km.
Radiofrequent of hoogfrequent (HF). 10.4 Hz.- 10.11 Hz.

Hier vallen de smartphones, mobieltjes, tablets en zendmasten onder.

Niet ioniserend

10 km.- 1mm
Infrarood licht 10.12 Hz. – 10.14 Hz.

Niet ioniserend

1mm. -1000nm. 1nanometer is een miljoenste millimeter
Zichtbaar licht 10.15 Hz.

Niet ioniserend

1000nm. -100nm.
Ultraviolet licht 10.15 Hz. -10.17 Hz.

ioniserend

100nm. -1 nm.
Röntgenstraling 10.18 Hz. – 10.19 Hz. ioniserend 1nm. – 0,1 Å is een eenheid van lengte die gelijk is aan 10-10 meter of 0,1 nm.
Gamma straling 10.20 Hz. 10.22 Hz.

ioniserend

O,1 Å -0,0001Å

 

De intensiteit
De intensiteit is het aantal golven dat per seconde een lichaam binnendringt. Dit kan thermische schade geven door opwarming van bewegende ionen en watermoleculen bij een frequentie van meer dan 1.000.000 Hertz, bij meer dan 10 Watt/kg SAR (specific absorbation rate). Dit door de kracht, welke de elektrische component van de straling uitoefent op de elektronen in de atomen. Om mensen tegen het thermisch effect te beschermen is op Europees niveau afgesproken dat het theoretisch maximum voor een mobieltje niet meer mag zijn dan 2,0 Watt/kg, de SAR waarde.

Structuur
De structuur bestaat uit de frequentie, de grote en sterkte van de golflengte. Wanneer de structuur samenhangend en constant is, kunnen biologische effecten het gevolg zijn, ook bij minder dan 10 Watt/kg SAR. De A- thermische straling ontstaat als de intensiteit niet toereikend is voor een temperatuurstijging van 0,000.001 graad in het blootgestelde weefsel. Samenhang (coherentie) veroorzaakt interferentie (storing).

De blootstellingsduur
De blootstellingsduur bepaald of de biologische effecten positief, negatief of neutraal uitwerken. Langdurige blootstelling kan leiden tot een negatief effect.

De conclusie van Dr. Ruzicka
Niet ioniserende, a-thermische, coherente straling veroorzaakt aantoonbare fysisch- chemische wisselwerkingen met de celmembranen en de receptoren. (Een celmembraan scheidt de binnenkant van een cel met de buitenkant). Dit kan langzaam leiden tot een genetisch proces dat van het DNA van een gen, een complementaire kopie maakt en zodoende een lange reeks klachten geeft. Klachten als:

hartritmestoornissen met het risico op een hartaanval;
verandering in de activiteit van enzymen. Wat leidt tot meer celdeling, het reduceren van het melatonine gehalte, slaapstoornissen; immuunsysteem verzwakt, stemmingswijzigingen en DNA breuken. Dit kan kanker, Alzheimer, Parkinson of schade aan het ongeboren kind geven; verandering van neutrale stoffen (PH waarde);
lichamelijke stress.

2. Dr. Luc Verschaeve
Prof. dr. Luc Verschaeve is werkzaam bij het wetenschappelijk instituut volksgezondheid (WIV) te Brussel en bij de universiteit te Antwerpen. In een artikel in The Cancer Journal, Volume acht, nummer vijf, schreef hij over de werking van non- ioniserende straling. Hij beschrijft enkele mogelijke werkingen:

interactie van de RF straling met celmembranen;
thermische effecten;
vorming van vrije radicalen onder invloed van de straling en oxidatieve stress;
magnotosomen in de hersenen die reageren op de hoog frequente straling;
resonantiefenomenen en synchronisatie van inwendige oscillators door straling.

Resonantiefenomenen en synchronisatie van inwendige oscillators door straling
Wanneer de golflengte van de straling overeenkomt met de natuurlijke vibraties in de celstructuren of weefsel, ontstaat resonantie. Een mensenlichaam heeft natuurlijke oscillatoren. Denk aan receptoren in het celmembraan of celkern, zenuwcellen en spieren die door ritmisch samentrekken een belangrijke rol spelen in verscheidene biochemische processen in ons lichaam zoals

ionen en regelen van de suikerspiegel.
het reguleren in van de hippocampus, thalamus, pijnappelklier, hypothalamus, het verlengde merg en baroreceptoren ( het regelsysteem van het mensenlichaam dat zorgt voor instandhouding van de bloeddruk).
De oscillatoren zetten de bepaalde stimulaties ‘aan’ of ‘uit’ (bijvoorbeeld het loslaten van een neurotransmitter).

Conclusie
De centra van oscillatie kunnen hoogstwaarschijnlijk de laag- en hoge frequenties van de draadloze technieken absorberen en een andere oscillatie- frequentie krijgen! Uit experimenten blijkt tevens dat wanneer de stralingsbronnen worden weggehaald er geen aanpassing van de oscillatie- frequentie volgt. Met andere woorden: leer leven met je elektrogevoeligheid!

3. JWM
John Michael Williams is fysicus en heeft zich gespecialiseerd in de deeltjestheorie. Hieronder valt ook de oscillatie van neutrino’s. Hij toont aan dat radiofrequente straling wel terdege een biologisch effect veroorzaakt in een menselijk lichaam. Hij zegt: radiofrequente straling depolariseert celmembranen, zenuwcellen en spiercellen en activeert of stopt daardoor processen. Blootstelling aan radiofrequente golven leidt ertoe dat spiercellen dat neuronen en spieren gemakkelijker geactiveerd worden dan zonder hoogfrequente straling.

Conclusie
Interactie met een mensenlichaam en elektromagnetische straling kan niet alleen warmte zijn.